Planning Meeuwenlaan

Nieuwbouwplan Meeuwenlaan is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Vaststelling Gebiedsvisie

In de periode eind 2021 – voorjaar 2022 is er gewerkt aan de Gebiedsvisie voor de nieuwe ontwikkelingen aan de Meeuwenlaan. De Gebiedsvisie Meeuwenlaan is in juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Zwolle.

Presentatie tussenstand Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP)

Op 7 februari 2023 was er een informatieavond waar de tussenstand van het ruimtelijk ontwikkelingsplan werd gepresenteerd. Deze bijeenkomst was een vervolg op de in maart 2022 georganiseerde bijeenkomsten over de gebiedsvisie Meeuwenlaan waarbij omwonenden en geïnteresseerden konden reageren op de plannen.

In het ruimtelijk ontwikkelingsplan worden onderwerpen als bebouwing, openbare ruimte, woonprogramma (soorten woningen) en mobiliteit een stap verder uitgewerkt dan in de gebiedsvisie. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan dient als basis voor het opstellen van het bestemmingsplan of omgevingsplan. Zonder een definitief eindbeeld te geven, dient het ROP als leidraad en toetsingskader voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan en de bouwplannen.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle
Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Besluitvorming Ruimtelijk Ontwikkelingsplan

Het jaar 2023 wordt gebruikt om diverse onderzoeken op het gebied van bodem en archeologie uit te voeren en de haalbaarheid van het project te verbeteren. Het afronden van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan staat op dit moment gepland in begin 2024 met vervolgens besluitvorming door het college burgemeester en wethouders voor de zomer van 2024. In dit traject zullen ook één of meerdere participatiemomenten georganiseerd worden om het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Meeuwenlaan te presenteren.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Start procedure omgevingsplan

In de eerste helft van 2024 wordt gestart met het opstellen van het omgevingsplan, waarna deze in procedure zal gaan. Er worden ook dan informatiebijeenkomsten gehouden en in deze formele procedure zijn er mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

Vaststelling omgevingsplan

Als het omgevingsplan klaar is, wordt het aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit staat gepland in de loop van 2024.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle
Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Onherroepelijk omgevingsplan

Eind 2024 wordt het omgevingsplan naar verwachting onherroepelijk, dit betekent dat het plan definitief vastligt. De doorlooptijd van de omgevingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep.

Sloop panden

Eind 2025/begin 2026 zullen de voorbereidingen voor de sloop en de sloop zelf van de oude kantoorpanden aan de Meeuwenlaan starten.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle
Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Start Verkoop

De verwachting is dat in de 2e helft van 2025 gestart kan worden met de verkoop van de woningen.

Bouwrijp

Als voorbereiding op het starten van de bouw wordt in het eerste kwartaal van 2026 de grond van de eerste fase bouwrijp gemaakt.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle
Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle

Start bouw

De verwachting is dat we voor de zomer 2026 kunnen gaan starten met de bouw.

Oplevering en woonrijp

Naar verwachting zullen de eerste woningen in 2027 opgeleverd worden. Eind 2030 zullen de laatste woningen worden opgeleverd en het gebied woonrijp worden gemaakt. In deze fase wordt de openbare ruimte ingericht, denk hierbij aan de aanleg van de bestrating en de beplanting, maar ook het plaatsen van straatmeubilaire (banken, afvalbakken, lantaarnpalen).

 

De fasering en bouw zijn afhankelijk van de vraag naar woningen en de markt. De planning wordt hierop aangepast.

Nieuwbouw Meeuwenlaan Zwolle
Een flinke stadsbuurt Meeuwenlaan
Meer weten? Nieuwsoverzicht