Planning Meeuwenlaan

Nieuwbouwplan Meeuwenlaan is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Nieuwbouw Senzora Deventer

Vaststelling Gebiedsvisie

In de periode eind 2021 – voorjaar 2022 is er gewerkt aan de Gebiedsvisie voor de nieuwe ontwikkelingen aan de Meeuwenlaan.

Presentatie tussenstand Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP)

Op 7 februari 2023 was er een informatieavond waar de tussenstand van het ruimtelijk ontwikkelingsplan werd gepresenteerd. Deze bijeenkomst was een vervolg op de in maart 2022 georganiseerde bijeenkomsten over de gebiedsvisie Meeuwenlaan waarbij omwonenden en geïnteresseerden konden reageren op de plannen.

In het ruimtelijk ontwikkelingsplan worden onderwerpen als bebouwing, openbare ruimte, woonprogramma (soorten woningen) en mobiliteit een stap verder uitgewerkt dan in de gebiedsvisie. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan dient als basis voor het opstellen van het bestemmingsplan of omgevingsplan. Zonder een definitief eindbeeld te geven, dient het ROP als leidraad en toetsingskader voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan en de bouwplannen.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Besluitvorming Ruimtelijk Ontwikkelingsplan

In het voorjaar van 2023 wordt het ruimtelijk ontwikkelingsplan afgerond. De besluitvorming door het college burgemeester en wethouders en de gemeenteraad staat gepland voor de zomer van 2023. In deze periode worden er ook één of meerdere participatiemomenten georganiseerd om het ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Meeuwenlaan te presenteren.

Nieuwbouw Senzora Deventer

Start procedure bestemmingsplan of omgevingsplan

Medio 2023 wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan of omgevingsplan, waarna deze in procedure zal gaan. Er worden ook dan informatiebijeenkomsten gehouden en in deze formele procedure zijn er mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

Vaststelling bestemmingsplan

Afhankelijk van wanneer de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, zal het bestemmingsplan of omgevingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dit staat eind 2023 gepland.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Onherroepelijk bestemmingsplan of omgevingsplan

In de eerste helft van 2024 wordt het bestemmingsplan onherroepelijk, dit betekent dat het plan definitief vastligt. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep.

Sloop panden

Vanaf eind 2024 zullen in fases de oude kantoorpanden aan de Meeuwenlaan worden gesloopt.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start Verkoop

De verwachting is dat na de zomer 2024 gestart kan worden met de verkoop van de woningen.

Bouwrijp

Als voorbereiding op het starten van de bouw wordt in het eerste kwartaal van 2025 de grond van de eerste fase bouwrijp gemaakt.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start bouw

De verwachting is dat we voor de zomer 2025 kunnen gaan starten met de bouw.

Naar verwachting zullen de eerste woningen in 2026 opgeleverd. Eind 2027 zullen de laatste woningen worden opgeleverd en het gebied woonrijp gemaakt. In deze fase wordt de openbare ruimte ingericht, denk hierbij aan de aanleg van de bestrating en de beplanting, maar ook het plaatsen van straatmeubilaire (banken, afvalbakken, lantaarnpalen).

 

De fasering en bouw zijn afhankelijk van de vraag naar woningen en de markt. De planning wordt hierop aangepast.

Nieuwbouw Sensora Deventer
Een flinke stadsbuurt Meeuwenlaan
Meer weten? Nieuwsoverzicht